Tự động hoá quy trình doanh nghiệp với Microsoft Power Platform

Ngày 23/11/2022, CEO công ty ATHL Solutions có bài trình bày giải pháp ” Tự động hoá quy trình doanh nghiệp với nền tàng Microsoft Power Platform”. Bài trình bày thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các chủ doanh nghiệp.

ATHL IPO Power Platform

Nền tảng Microsoft Power Platform với 5 thành phần chính là Power Apps, Power Automate, Power Pages, Power Virtual Agent và Power BI đã cung cấp các thành phần quan trong để giúp doanh nghiệp xây dựng phát triển các ứng dụng nghiệp vụ dễ dàng đơn giản trực quan kéo thả.

Theo báo cáo của Forrester Consulting thì việc ứng dụng Microsoft Power Platform sẽ giúp doanh nghiệp giảm 45% chi phí phát triển ứng dụng và tăng ROI 140% trong vòng 3 năm.

Forrester Consulting

Microsoft Power Platform

Power Platform

Power Apps
Power Pages
Power Virtual Agent
Power Automate
Power BI