Hướng dẫn cấu hình provision server cho điện thoại Yealink T33G 

Để cấu hình provision server cho điện thoại Yealink T33G các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tạo Common Areas 

 • Đăng nhập Zoom của bạn -> Users Rooms ->ở Common Areas chọn Add.
 • Điền các thông tin theo yêu cầu. Sau đó Save
  • Site: Chọn site thiết bị được đặt
  • Display Name: Tên hiển thị trên IP Phone
  • Extension Number: Số máy nhánh
  • Package: chọn lincense
 • Sau khi hoàn tất sẽ hiển thị như hình dưới.

Bước 2: Assign Devices. 

 • Tại ADMIN -> Phone System Management ->Phone &devices ->Assigned ->Add
 • Điền các thông tin yêu cầu -> Save
  • Display Name: Tên định danh trên hệ thống
  • MAC Address: MAC Address của IP Phone
  • Device Type: Thông tin hãng thiết bị IP Phone
  • Assingned to: thông tin Common Areas đã tạo ở trên

Bước 3: Lấy thông tin provision server ->Actions ->Provision

 • Copy Provisioning ULR

Bước 4: Cấu hình Provision trên điện thoại Yealink 

 • Mở trình duyệt mở trang login của IP Phone đăng nhập.
 • Settings -> Auto Provision -> dán Provisioning ULR đã coppy ở trên vào Server URL -> Auto Provision now chờ khi Status của IP Phone ở trạng thái Registered sau đó qua Zoom để kiểm tra hoàn tất cấu hình

Bước 5: Kiểm tra trạng thái 

 • Sau khi Status -> Online đã hoàn thành