• +84 28 71079000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bảo trì hệ thống

Dịch vụ bảo trì hệ thống tổng đài

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống tổng đài Hipath 3000, Hipath 4000, OpenScape Business, OpenScape 4000, OpenScape Voice

Hipath 3000

OpenScape Business

Cung cấp thiết bị spare part, bảo trì và bảo dưỡng tổng đài OpenScape Business ( X3,X5,X8, S ).

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Siemens Hipath 3000 ( 33xx,35xx,3750)

Hipath 4000

OpenScape 4000 !

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Siemens Hipath 4000 ( 33xx,35xx,3750)

Thiết bị Spare Part


Cung cấp các loại Spare Part dự phòng cho các tổng đài Siemens, Unify

Luôn có hàng !

Dịch vụ bảo trì hệ thống IT

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống server, network, hệ thống wifi...

Bảo trì máy chủ

Xử lý sự cố

Phục hồi hệ thống, bảo trì máy chủ, lấy log dữ liệu.

Bảo trì hệ thống mạng

Xử lý sự cố

Cho thuê thiết bị

Server, Switch, Wifi

© 2020 ATHL Solutions JSC. All Rights Reserved.